Инфекционисти в лечебните и здравни заведения 
към 31.12.2011. – всичко 
–  201, в т.ч. в извънболничната помощ  –  5